Model náměstí

Model náměstí

Náměstí, tzv. rynk, byl centrem města. Již od založení města místa pro stavbu domů na náměstí náležela předním osadníkům, a tak vznikal tzv. městský patriciát. Náměstí měla nejčastěji tvar čtyřúhelníku, ulicovitý půdorys byl spíše výjimkou. I přes svoji důležitost se hezký vzhled a hygiena začali dostávat do popředí zájmu až v pozdním středověku – například plocha bývala vydlážděna v menších městech až koncem 15. století. Ještě mnohem později se ve městech objevilo veřejné osvětlení.

Boskovice zobrazené na mapě I. vojenského mapování

Na náměstí se nacházely významné budovy – radnice, kostel a kupecké domy. Jako zdroj vody sloužila studna, či kašna, která se nacházela uprostřed náměstí. Pro výstrahu na náměstí býval pranýř, který mohl mít podobu sloupu, klece, či dřevěného domečku. Na pranýř byli umisťováni zločinci, kteří byli odsouzeni pouze k mírným trestům.

Model jednoho z domů na náměstí

Podoba městského domu prošla složitým vývojem – od polozemnice až po patrový dům. Pokud bychom měli hovořit o podobě domu na konci středověku a počátku novověku, řekli bychom, že se skládal z několika částí. Nad sklepem se nacházelo přízemí s velkou síní tzv. mázhauzem, který sloužil k řemeslům, obchodu či provozování hostince. Obytné prostory se nacházely v prvním patře a běžně byly zvětšeny arkýřem. Průchod městem „suchou nohou“ umožňovalo podloubí.

Dochované přízemí měšťanského domu v Boskovicích

Veduta (=pohled) města Boskovice z roku 1728, podle nějž kořenecký řezbář Jiří Vraj vytvořil dřevěný model

Jedna z nejstarších fotografií (vznik před rokem 1900) zachycuje boskovické náměstí při slavnosti Božího těla.

Slevy byly součástí obchodování (nejen v Boskovicích) vždy.

Fotografie umožňují odhalit, které obchody a služby se na náměstí nacházely – zde jsou čitelné vývěsní štíty oděvů, obuvi Baťa, tabáku a banky.

….a zde soukeníka, lékárny a hostince.

Náměstí

Rozhovor s pamětníkem o domech na náměstí – historie domu na náměstí, kde je dnes městská policie.

Náměstí v čase

Original Image
Modified Image
Original Image
Modified Image
Použité zdroje

Archiv pomocného historického materiálu MRB
České město ve středověku
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=…
Veduta města Boskovice z roku 1728. AMB, fond V 3, Knihovna Mitrovského, Hofferiana, sbírka vedut moravských měst. Boskovice. http://veduta-art.cz/?part1=mapy-veduty&part2=21-Hofferiana&part3=66-Bo…