Písemnictví ve středověku

Písemnictví ve středověku

Znalost čtení a psaní ve středověku bychom mohli přirovnat s trochou nadsázky k dnešní dovednosti řídit velká dopravní letadla – jen málokdo to umí. Materiálem, na nějž se ve středověku psalo nejvíce, byl pergamen, který se vyráběl ze zvířecích kůží. Na našem území se papír objevuje až od 14. století. Při čtení středověkého textu na nás čeká několik nástrah a bariér. První z nich je bariéra jazyková, jelikož většina písemností je psána v latině. Ovšem i pro znalce latiny není snadné dokumenty číst, a to především kvůli množství použitých zkratek a tzv. ligatur. Středověké písmo, tzv. karolínská minuskula, z níž vznikla písma gotická, je dobře čitelné.

Když hovoříme o středověkém písemnictví, pak máme na mysli zejména listiny, které řešily úřední záležitosti, a rukopisy (=kodexy), které vznikaly z účelů náboženských, studijních a volnočasových.

Listina z roku 1160

Ve středověku byli autory listin nejčastěji členové církve, ať již listinu sepsali ve službách panovníkovi, církvi či šlechtě. U významných dvorů vznikaly kanceláře, na jejichž provoz dohlížel notář, který koncipoval listiny a dohlížel na ostatní písaře.  Listiny byly opatřené pečetí, která nahrazovala podpis a umožňovala tak jednoznačnou identifikaci osoby. Na této listině lze v pravém dolním rohu vidět pozůstatek po tzv. pečeti přitištěné.

Listina Jaroše ze Zástřizl

Listina vydaná Jarošem ze Zástřizl, dědicem městečka Boskovice, v níž předává členům Jednoty bratrské k užívání dům, kde si mohou postavit kostel. Zároveň jim dává privilegia vykonávat řemesla a kupovat nemovitosti jako ostatní měšťané. Ve spodní části listiny můžeme vidět „provázky“ na něž se přivěšovaly pečeti. (Zdroj: Akta Braci Czeskich, sygn. 26)

Pečeť Tase z Boskovic

Tento šlechtic se stal v polovině 15. století olomouckým biskupem, o čemž svědčí i vzhled pečeti – biskupská mitra v horní části. Tvar pečetí býval ve středověku různý, nejčastější však byl kulatý, který vidíte na fotografii. Jak lze vidět, na pečeti mohl být text, znak či obrázek. Především u panovníků se objevoval i jejich portrét. Pečeti jsou buď voskové, nebo kovové, ve druhém případě pak hovoříme o tzv. bulách.

Kopie Boskovické bible

Boskovickou bibli, která je uložena v Olomouci, můžeme řadit mezi tzv. rukopisy (=kodexy). Její rozměry jsou 45,5 x 33 cm a obsahuje 537 pergamenových folií s 80 iluminacemi, kresbami, z nichž je část nedokončena. Text je psán česky dvěma písaři, kteří používali diakritický pravopis – mimo jiné, i z tohoto lze soudit, že bible byla sepsána v okruhu Husových příznivců. Použití zlacení, drobné obrázky, tzv. miniatury (jaké můžeme vidět na levé straně knihy) a zdobené iniciály (na pravé stránce) v kombinaci s časově náročným ručním psaním činily z vlastnictví knihy ve středověku luxusní záležitost. Odhaduje se, že „výroba“ boskovické bible musela trvat déle než 4 roky a jejím objednavatelem musel být bohatý člověk.

Ukázka zdobení nacházející se ve středověké právní knize

Zde můžete vidět, jak pracoval středověký písař či písařská dílna.

Jak vzniká pečeť... aneb můžete si vytvořit doma.

Použité zdroje

https://www.youtube.com/watch?v=nuNfdHNTv9o
Vademecum pomocných věd historických.
Akta Braci Czeskich, sygn. 26