Židé v ČR

Židé v ČR

Kdy se Židé poprvé dostali na naše území? Odpovědět na tuto otázku není snadné. Předpokládá se, že patrně už v době římské se Židé dostávali přes hranici římské říše, tzv. limes romanus, a obchodovali tu s Kelty, Germány a později i se Slovany.

Pozice Židů v české společnosti byla v průběhu dějin vždy komplikovaná a obnášela řadu omezení a častokrát i perzekuci, vyhánění nebo pogromů. Ačkoli Židé platili panovníkovi za ochranu značné částky, přesto žili na okraji společnosti. Zákony neumožňovaly židům provozovat většinu běžných profesí a jako dominantní zdroj obživy jim byl vnucen peněžní obchod. To bylo příčinou nikdy nekončících sporů a konfliktů s křesťanskou většinou, která viděla Židy jako lichváře.

Nelehké postavení se střídavě zlepšovalo a zhoršovalo až do poloviny 19. století, kdy konečně nastala doba rovných možností pro všechny nadané, podnikavé a schopné Židy, kteří se toho přirozeně snažili využít. Odvěký důraz na vzdělání a tisíciletá zkušenost útlaku naučila Židy vzájemné soudržnosti, pomoci potřebným a podpoře nadaných jedinců.

Úspěch, kterého dosáhli, jim ale vedle uznání přinesl i závist a novou vlnu antisemitismu, tentokrát zdokonaleného, systematického a rafinovaně šířeného. Konec novodobého úspěšného období židovských dějin v českých zemích má jméno holocaust. Po něm začala poválečná historie těch, kteří přežili. Doba fungování pouze několika židovských obcí.  Život poznamenaný s ničím nesrovnatelnou historickou zkušeností.

Mezi boskovické Židy, kteří dosáhli úspěchu a věhlasu ve 20. století, patří např. literát Hermann Ungar, malířka Anna Tichová, sociolog Bruno Zwicker, teolog Erich Rohan a další.

Hranice římské říše, tzv. limes romanus, se prakticky dotýkal i našeho území.

Středověké vyobrazení lichváře

Velká Löw-Beerova vila v nedaleké Svitávce je jedním z lokálních dokladů rozmachu jedné židovské rodiny. Jejich další vilu najdeme v Brně a ještě jednu menší opět ve Svitávce.

Ačkoli Židé žili na území českých zemí, používali častěji němčinu než češtinu. Důvodem k tomu byla zejména úřední nařízení, která je již od konce 18. století do této pozice tlačila.
Rabinowitsch, I. L. - Lehrbuch. (slovník hebrejský, německý)

Mapa severní části Jihomoravského kraje

Židovské obce v nejbližším okolí

1
Boskovice
 • První možné židovské osídlení – kolem r. 1300
 • Vznik židovské obce - 15. stol.
 • Maximální možná počet židovských rodin od 18. do poloviny 19. století –326
 • 1848 – Židé tvoří asi 38 % obyvatel Boskovic
 • 1851–1885 – sídlo moravského zemského rabína
 • Osud po 2. světové válce: židovská obec obnovena, ale později pro úbytek věřících připojena k Brnu
 • Středisko talmudského bádání
 • Slavní rodáci – oftalmolog Abraham Albert Ticho, prozaik a dramatik Hermann Ungar
zpět na plánek
2
Lomnice
 • První Židé: 2. polovina 17. století
 • 1708 – přesídleni Židé z Lysic, počátek náboženské obce
 • Maximální možná počet židovských rodin od 18. do poloviny 19. století – 56
 • Konec 18. století – Židé tvoří cca. polovinu obyvatel města
 • 1. polovina 19. století – ješiva
 • Do roku 1919 – sídlo rabína
 • Po roce 1925 – připojení židovské obci v Brně
 • Synagoga, rabínský dům a budova náboženské školy
zpět na plánek
3
Brno
 • První židovské osídlení – 12. století
 • Po roce 1345 – příchod uprchlíků z Německa
 • 1454 – Židé z Brna vypovězeni
 • 18. století – vznik nové židovské obce s modlitebnou
 • 18. – počátek 19. století – hebrejská tiskárna
 • Polovina 19. století – ustanovení židovské náboženské obce
 • Od roku 1885 – sídlo moravského zemského rabína
 • V době největšího rozkvětu tvořili Židé 6 % populace Brna
 • Za nacistické okupace zahynulo 8400 osob
 • Po druhé světové válce – židovská náboženská obec obnovena
 • Mnoho významných rodáků:  filozof a filolog Theodor Gomperz, spisovatelé a dramatici Philipp Langmann,  Antoinette von Kahler,  houslový virtuos Heinrich Wilhelm Ernst,  muzikolog Paul Stefan, výtvarnice Anna Ticho, grafik a malíř terezínského ghetta Otto Ungar, sochař Samuel Friedrich Beer, herec Hugo Haas
 • Synagoga, Polský templ, hřbitov
zpět na plánek
4
Vyškov
 • První židovská rodina – 1. polovina 14. století
 • 16. –18. století – žádné doklady o přítomnosti Židů
 • 1890 – 5 % obyvatel města židovského vyznání
 • Po roce 1860 – ustanoven náboženský spolek
 • 1891 – náboženský spolek přeměněn na židovskou náboženskou obec
 • Po druhé světové válce – zánik židovské náboženské obce
 • Synagoga a hřbitov
zpět na plánek
5
Prostějov
 • První zmínka o židovském osídlení – 1445
 • 2. polovina 15. století – příchod Židů po vypovězení z Olomouce
 • 17. století – příchod Židů z Polska a z Vídně
 • 1804 – cca. ¼ obyvatel Prostějova je židovská
 • Po roce 1945 židovská náboženská obec obnovena
 • Středisko vzdělanosti
 • Hebrejská tiskárna
 • Místní Židé u zrodu prostějovského textilního průmyslu
 • Významní rodáci – zakladatel fenomenologie Edmund Husserl, architekt Max Fleischer, hudební skladatel Ignatz Brüll, dramatik Max Zweig
 • Synagogy, modlitebna, hřbitov
zpět na plánek
6
Jevíčko
 • První doložené židovské osídlení – 1. čtvrtina 15. století
 • Od 16. století – židovská náboženská obec
 • 1848 – 32 % obyvatel Jevíčka je židovská
 • Po druhé světové válce – židovská náboženská obec nebyla obnovena
 • Slavný rodák - hud. skladatel Richard Fall
 • Synagoga, hřbitov
zpět na plánek

Ozdobná amfóra je jedním z výrobků kovozpracující židovské firmy z Boskovic. je vyrobena z lité a leštěné mosazi. Vyrobena byla na počátku 20. století.